Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.bobosklep.com.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy bobosklep.com.pl działający pod adresem https://www.bobo-sklep@wp.pl prowadzony jest przez P.H.U INTI s.c., ul.Żwirki i Wigury 64, 44-100, Gliwice, NIP: 631-26-44-064, REGON: 242799760. sklep@bobosklep.com.pl / 606 496 276 / 32 230 08 28

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bobosklep.com.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.bobosklep.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bobosklep.com.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.bobosklep.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy bobosklep.com.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. bobosklep.com.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez bobosklep.com.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię bobosklep.com.pl. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody bobosklep.com.pl

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do: - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla bobosklep.com.pl, - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. IV.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży;

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.bobosklep.com.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

8.Realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpłynięcia potwierdzenia zamówień. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: - Firmy kurierskiej Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w punktach: P.H.U INTI BOBOSKLEP , ul.Żwirki i Wigury 64, 44-100 Gliwice, Polska, Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty od 9.00 do 17.00 Koszty dostawy wynoszą: przedpłata na konto 15 zł kurier DPD, pobranie 20 zł kurier DPD.

3. Termin realizacji dostawy wynosi 3 dni robocze i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

W przypadku nieobecności klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy , dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za koszty dostawy poniesione przez sklep. Zamówienie może zostać ponownie przesłane do klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie.

Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązanie kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia.

Zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

 

Zwrot i wymiana

1.Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym do 14 dni od otrzymania zamówienia.

2.Warunki zwrotu i wymiany;

-towar oraz jego opakowanie muszą być nowe i w stanie niezmienionym,

-towar musi być kompletny,

-towar musi posiadać wszystkie metki, naklejki, oznaczenia oraz instrukcje przypięte oryginalnie przez producenta,

-towar musi posiadać oryginalne zabezpieczenia takie jak np. folie zabezpieczające, plomby zabezpieczające itp.

-klient musi posiadać paragon lub fakturę zakupu,

-klient ponosi koszty związane z dostawą towaru do sprzedawcy,

-klientowi nie są zwracane koszty dostawy towaru do klienta,

-zwrot należności dokonywany jest najszybciej jak to możliwe, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powzięcia decyzji o zgodzie na zwrot,

-ze względów zdrowotnych i higienicznych zwrotowi nie podlegają produkty w przypadku których istnieje ryzyko że zostały użyte przez klienta których używanie przez różnych użytkowników może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia , np. laktatory ,

-zwrotowi nie podlega towar oznaczony jako wyprzedaż,

-zwrotowi nie podlega towar lub usługa, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

-zwrotowi nie podlega towar w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 W celu odstąpienia od umowy, klient będący konsumentem powinien złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr.2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.Sprzedawca ma obowiązek nie później jednak niż w terminie 14 stu dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy , zwrócić mu dokonaną płatność za zakupiony towar.

Reklamacje towarów 

1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład zamówienia.

2.Klient może dokonać osobistego zgłoszenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.

3.Klient może dokonać reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru.Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji; imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia , numeru faktury Vat lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, żadania klienta, telefonu kontaktowego.

4.Wraz z reklamacją Klient dostarcza do sklepu reklamowany towar, kopię lub oryginał paragonu fiskalnego bądź faktury Vat.

5.Reklamację należy kierować;

-pisemnie na adres : BOBO SKLEP ul.Żwirki i Wigury 64 44-100 Gliwice

-pocztą elektroniczną na adres: sklep@bobosklep.com.pl

6.Uprawnienia klienta będącego konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym regulaminie zastosowanie.

7.Sklep zobowiązuje się powiadomić klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

8.Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzeniach roszczeń.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych ( miejskich ) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń;

1.Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony spor wyrażą na to zgodę.

Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej( Dz.U.2001 Nr 4, poz.25 ze zm.).

Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym jednocześnie konsumentem , na podstawie art. 558 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży towarów w sklepie.

BOBO SKLEP nie jest producentem towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie , którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów  o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczą i zgłaszanie nadużyć;

1.Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.Reklamacje należy kierować;

-pisemnie na adres: BOBO SKLEP , ul.Żwirki i Wigury 64 , 44-100 Gliwice

-pocztą elektroniczną na adres: sklep@bobosklep.com.pl

3.Klient może dokonać osobistego zgłoszenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.

4.Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia.Do przesyłania zgłoszenia nadużycia stosuje się odpowiednio ustęp poprzedzający.

5.Spółka będzie rozpatrywała reklamację/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres spółki.

6.Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

Odpowiedzialność spółki.

W przypadku umów zawieranych z klientem niebędącymi konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz klientów niebędących Konsumentami Spółka ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

Prawa i obowiązki Klienta/Usługobiorcy.

1.Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa , postanowienia niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu ze strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług.Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

3.Zabrania się korzystania ze sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste , prawo lub inny uzasadniony interes sprzedawcy lub osób trzecich.

4.Klient/Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu wyłączanie na własny użytek.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu w celu prowadzenia przez klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Spółki.

Prawa autorskie

 Użytkownicy Strony internetowej, Klienci ani Usługobiorcy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki oraz wobec autorów poszczególnych utworów.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, , ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, , Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie spory między Spółką a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Spółki.

4. Wszelkie spory między Spółką a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

5. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2017 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl